Drużyna Harcerska

    W Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dachnowie działa 27 DH ZHP zrzeszona pod Komendą Hufca ZHP Lubaczów. Co roku organizowany jest nabór nowych członków do drużyny. W roku szkolnym 2017/2018 liczy ona łącznie 10 harcerzy i harcerek: Marlena Gacek, Karolina Rozmus, Emilia Pachołek, Kacper Dziki, Patryk Dziki, Emilia Mosiężna, Aleksandra Rogoża, Karol Kuzyk, Paulina Kozyrska, Dominik Turza. Opiekunem drużyny jest p. Marta Bundz.

    Główne cele działalności drużyny to:
1. Prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej wśród młodzieży, stosując harcerską metodą wychowawczą:
   • służba, czyli pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka;
   • braterstwo, czyli przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych;
   • praca nad sobą, czyli nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych przez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3. Upowszechnianie idei wolontariatu, organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych ZHP.